• نگاهی به فیلم «نمور» ساخته داود بیدل؛

    مهدی قنبر، عضو انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران

یادداشت روز